17/12/19

הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד דצמבר 2022) להעניק תואר שני (M.S.N.) ללא תזה בסיעוד למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת המרכז האקדמי לב ודו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את תוכנית הלימודים שבנדון, והיא מחליטה כדלקמן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' טובה הנדל, על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר שני (M.S.N.) בסיעוד לתקופה של שלוש שנים (עד דצמבר 2022).
  3. לאשר את פתיחת מסלול ההתמחות "מומחיות בטיפול התומך" בתוכנית לתואר השני (M.S.N.) בסיעוד.
  4. לקראת תום מועד ההסמכה הזמנית על המוסד להגיש דו"ח התפתחות ובו פירוט יישום דרישות הוועדה המקצועית, לרבות פירוט אודות תהליך הקבלה, ההתנסות הקלינית ומרכיבי הערכת הסטודנט.
  5. ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".