22/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי 2017) לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לפעילת גופנית ולבריאות

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות.
  2. בתוך כך, הוועדה ממליצה למקד את עבודות הגמר בזיקה לתחום התואר, קרי: נושאים הקשורים בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות.
  3. בתום שנה"ל תשע"ה תעביר המכללה לעיונה של הוועדה דו"ח התקדמות לתוכנית ודוגמאות לפרויקטי גמר ולמבחנים.
  4. הוועדה המלווה תכלול בדו"ח הוועדה גם התייחסות להתפלגות הציונים בתוכנית, לבחינות שהגישו הסטודנטים ולעבודות הגמר בהם עיינו חברי הוועדה.