22/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי 2017) לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.A.) עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה, בראשותו של פרופ' רון נברו, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות, וזאת לתקופה של שלוש שנים.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתוכנית הלימודים, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח זה.