22/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי 2017) למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' גוטרמן ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני (M.Sc.) בהנדסת תוכנה, וזאת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2017.
  3. כתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית על ידי ועדה מלווה.