22/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי 2017) למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' הוגו גוטרמן על עבודתה בליווי תוכנית הלימודים.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2017.
  3. במהלך שלוש השנים על המכללה לגייס חבר סגל נוסף מליבת התחום של הנדסת תוכנה.
  4. על המכללה לדווח למל"ג על מספר הנרשמים לתוכנית הלימודים. הוועדה המלווה תבדוק את ההשלכות האקדמיות של מספר הנרשמים על איכות תוכנית הלימודים.
  5. על המכללה להעמיד סגל יציב פעיל מחקרית לטווח ארוך.