19/07/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2019, להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בתוכנית הלימודים במיסטיקה ורוחניות של המכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 28.7.2015,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' מנחם לורבויים על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית צפת הסמכה לשלוש שנים (עד יולי 2019) להעניק תואר ראשון במיסטיקה ורוחניות.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, לרבות המשך גיוס סגל לתוכנית ושמירה על יציבות הסגל הקיים, ומספרי הסטודנטים בתוכנית.
  4. ועדת הבדיקה תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב חידוש ההסמכה על מנת לבדוק את התפתחות תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה.
  5. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".