19/07/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2019, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בביואינפורמטיקה למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל  והחליטה כלהלן:

  1. להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בביואינפורמטיקה לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2019). לקראת תום תקופה של שנתיים, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית בהתאם למפורט בדו"ח זה, ובהתאם להחלטות המועצה הנוגעות לעניין, ומדיניותה בנושאים שונים.
  2. על המוסד לקלוט איש סגל נוסף שתחום ההתמחות שלו היא מליבת תחום הביואינפורמטיקה עד תום שנת הלימודים תשע"ז ולדווח על כך לוועדה.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".