28/06/16

הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים, עד יולי 2019 , להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' צ'רניחובסקי על חוות דעתה.
  2. להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים עד יולי 2019 למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון במינהל מערכות בריאות.
  3. מתן ההסמכה יהיה כפוף להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.
  4. החלטה זו תכנס לתוקף בכפוף לקבלת חוות דעת יחידת שכר וסגל בעניין קבלת התחייבות חתומה של סגל הוראה ליבתי במוסד.