20/06/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.) חד-חוגי בניהול עסקי במסלול העל-יסודי (ז’-י”ב) למכללת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ואמנויות

בישיבתה ביום כ”ו בסיון תשע”ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ’ אריה רייכל על עבודתה ועל הדו”ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ואמנויות להעניק תואר “בוגר בהוראה” (B.Ed..) בניהול עסקי במסלול העל-יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד יולי 2020.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, לרבות המשך גיוס סגל לתוכנית ושמירה על יציבות הסגל הקיים.
  4. על המכללה לעבות את לימודי מדעי הרוח במסגרת לימודי ההעשרה.
  5. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל”ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא “הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה”.