18/07/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודי מזה"ת והאסלאם למרכז האקדמי שלם

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' זמיר על עבודתה והדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי שלם הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים ( עד חודש יוני 2020) להעניק תואר ראשון (B.A) במתכונת דו-חוגית בלימודי מזרח תיכון והאסלאם, זאת בכפוף למתן ההכרה למוסד.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה, התוכנית תשוב להיבדק. בבדיקה זו, בין היתר ייבדק המשך עיבודי סגל ההוראה הליבתי בתוכנית.
  4. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".