18/07/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודים הומניסטיים ותואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתוכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית למרכז האקדמי שלם

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' גלמן על עבודתה והדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי שלם הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד חודש יוני 2020) להעניק תואר ראשון (B.A) במתכונת דו-חוגית בלימודים הומניסטיים ותואר ראשון (B.A.) בתוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית, זאת בכפוף למתן ההכרה למוסד.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה, התוכנית תשוב להיבדק. בבדיקה זו, בין היתר ייבדק המשך עיבודי סגל ההוראה הליבתי בתוכנית בפרט בתחום הפילוסופיה.
  4. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".