18/07/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י') למכללה האקדמית לחינוך גורדון

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון הסמכה זמנית ראשונה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה (B.Ed.) "דו-חוגי בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י'), לתקופה של שלוש שנים, עד חודש יוני 2020.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
    1. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".