18/07/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת חד-חוגית בניהול משאבי אנוש למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אריה רייכל.
  2. להסמיך את המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול משאבי אנוש לתקופה של שלוש שנים, עד יולי 2020.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית, לרבות הנושאים הבאים:

א.         כיווני ההתפתחות האקדמיים והמקצועיים של התוכנית.

ב.         פרופיל הסטודנטים ומספרם, לרבות הישגי הסטודנטים בתוכנית ורמתם, תנאי קבלה ונתוני נשירה.

  1. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".