18/07/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2020.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ובפרט תיבדק עמידת המכללה בהערות הסוקרים כפי שעלו בחוות הדעת.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".