17/07/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי 2021) למכללה האקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שלמה רומי על עבודתה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אורנים לתקופה של שלוש שנים, עד יולי 2021, להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בייעוץ חינוכי.
  3. בתום שנתיים תעביר המכללה דו"ח התפתחות, שיכלול, בין היתר, דיווח אודות השינויים שערכה המכללה בהתאם למכתבה מיום 5.11.2017 וכן דוגמאות לעבודות תזה ועבודות סמינריוניות.