17/07/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי 2021) למכללה האקדמית הערבית לחינוך-חיפה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) למסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה, להעניק תואר שני ללא תזה "מוסמך בהוראה" לשלוש שנים, עד יולי 2021.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.