17/07/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יולי 2021) למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אהוד מניפז על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. מהדו"ח עולה כי שינוי שם התואר כרוך בשינויים מהותיים בתוכנית הלימודים, בסגל ההוראה ובתשתית, ומכאן שלמעשה מדובר בתואר חדש הנדרש להסמכה חדשה. הודעה על כך נמסרה למוסד והתקבל אישורו לראות בבקשתו בקשה להסמכה להענקת תואר בהנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה על כל המשתמע מכך.
  3. לפיכך, בהתבסס על התחייבות המוסד ליישום כל הנדרש בהתאם לדו"ח, מחליטה המל"ג להסמיך את המכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ליולי 2021.
  4. לאחר שנתיים המוסד יגיש דו"ח התקדמות אשר יכלול בין היתר התייחסות מקיפה למכלול ההערות שעלו בדו"ח הוועדה ומידת עמידת המוסד בהערות אלו.
  5. התואר בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה יוענק רק לסטודנטים אשר יתחילו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט ואילך.