16/07/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יולי 2022, למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה הבודקת בראשות פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה.
2. להעניק למכללה האקדמית אחוה הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים, לתקופה קצובה של שלוש שנים, עד יולי 2022.
3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות".