31/05/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד יוני 2019) להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-ו') לסכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' נאוה בן צבי על עבודתה.
  2. בהסתמך על דו"ח הוועדה, להסמיך את סכנין – מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במדעים (דו-חוגי) למסלול היסודי (א'-ו') לתקופה של שלוש שנים, עד סוף שנה"ל תשע"ח.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח, לרבות נושא ייצוב התוכנית; בניית גרעין של סגל אקדמי "ליבתי", שיועסק במשרה במוסד ושיהווה את גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התוכנית; הצעדים שננקטו הן לשימור וטיפוח סגל ההוראה הבכיר בתוכנית, והן להעמדת בוגרים – מורים איכותיים.
  4. על המכללה להקפיד על עמידה בהנחיות המל"ג והחלטותיה לעניין קבלת סטודנטים החורגים מתנאי הקבלה.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".