28/06/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2019 , להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בתוכנית הלימודים הבינתחומית בעיצוב, חדשנות ויזמות למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' טרי שרויאר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה לשלוש שנים (עד יולי 2019) להעניק שני ללא תזה (M.A.) בתוכנית הלימודים הבינתחומית בעיצוב, חדשנות ויזמות .
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, לרבות המשך גיוס סגל לתוכנית ושמירה על יציבות הסגל הקיים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"