28/06/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2019 , להעניק תואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראה" במסלול העל יסודי למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני "מוסמך בהוראה" ללא תזה (M.Teach) במסלול העל-יסודי למשך שלוש שנים דהיינו עד יוני 2019.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".