23/05/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2020, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי התזונה למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' בטי שוורץ, על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. להעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון במדעי התזונה, וזאת לתקופה של שלוש שנים  (עד יוני 2020). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.
  3. על המוסד ליישם את דרישות הוועדה המקצועית בדבר הרכב חברי הסגל התקניים, גיוס גורם בתחום המזון והתזונה ועיבוי והגדלת היקף הקורסים בתחום המזון
  4. כדי שלא תגרם פגיעה בציבור הסטודנטים ולאור המחסור במקומות ההכשרה אשר גורם להמתנה ארוכה של הסטודנטים להתמחות לאחר סיום לימודיהם לתואר (כשנתיים), על המוסד להבטיח שקיפות מלאה למול הסטודנטים בהתייחס לקשיים ולאפשרותם להמשיך להתמחות לאחר התואר, וליידע בכך את הסטודנטים. (נוסח ההודעה שתימסר לסטודנטים יתואם עם הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת).
  5. הארכת ההסמכה כפופה להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בדבר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה".