20/06/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2020, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות למכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) במינהל מערכות בריאות למשך שלוש שנים דהיינו עד יוני 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".