20/06/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2020, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית למשך שלוש שנים דהיינו עד יוני 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".