20/06/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' אורנה אפל בראון ופרופ' אורלי מנור על הדו"ח שהגישו ועל עבודתן עד כה.
  2. להסמיך לשלוש שנים (עד יוני 2020) את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור. לקראת שלב ההסמכה תיבדק עמידת המכללה בהערות שהעלו הסוקרות בחוות דעתן.
  3. ההסמכה הזמנית תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".