26/06/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2021, למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדע וטכנולוגיה במסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' אורית בן-צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" דו-חוגי במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו') לתקופה של שלוש שנים, עד יוני 2021.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תבחן התפתחותה והתקדמותה של תוכנית הלימודים לרבות הנושאים המפורטים בדו"ח הוועדה ובכלל זה יישום המלצות הוועדה בנושא לימוד מבוסס חקר, דרכי הערכה חלופיות, שילוב של מדע עם טכנולוגיה וכן שילובם של סיורים במהלך הקורסים הנלמדים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".