26/06/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2021, למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי ביהדות למסלול העל יסודי

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי ביהדות למסלול העל-יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד יוני 2021.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תבחן התפתחותה והתקדמותה של תוכנית הלימודים, תוך בדיקת הנושאים המפורטים בדו"ח הוועדה, ובכלל זה שינוי תמהיל הקורסים בין מקרא למחשבת ישראל והרחבת העיסוק בהגות יהודית על ענפיה השונים. כן מבקשת הועדה לקבל דוגמאות של בחינות ועבודות סמינריוניות עם הערות הבודקים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".