26/06/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2021, להעניק תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית ותואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה התפתחותית למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה התפתחותית למשך שלוש שנים, דהיינו עד יוני 2021 .
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".