18/06/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2022, למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בלקויות למידה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרות, פרופ' טלי היימן וד"ר גלעדה אבישר, על עבודתן ועל חוות הדעת הגישו.
2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים עד יוני 2022 את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בלקויות למידה.
3. על המכללה להמשיך לפעול בהתאם לחוות הדעת של סוקרות התוכנית מיום 4.4.2019.
4. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר.
5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.