18/06/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2022, למכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' שלמה בק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני ללא תזה "מוסמך בהוראה" (M.Teach) לתקופה של שלוש שנים עד יוני 2022.
3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת מל"ג מיום 22.7.2014 – החלטת מועצה מיום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".