18/06/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2022, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לצוות סוקרים, פרופ' מרים מבורך ופרופ' אבי שגיא-שורץ, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים, עד יוני 2022, את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך.
3. על המכללה לפעול בהתאם להערות הסוקרים הנכללות בחוות דעתם מיום 13.1.2019.
4. בתום שנתיים להסמכה תגיש המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לחוות דעתם של הסוקרים.
5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.