14/01/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ינואר 2023, להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודי ארץ ישראל ותואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בארכיאולוגיה לאוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ישראל ברטל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את אוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודי ארץ ישראל ותואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בארכיאולוגיה לתקופה של שלוש שנים, עד ינואר 2023.
  3. על המוסד לציין באופן ברור בכל הפרסומים הנוגעים בדבר כי התוכנית מציעה התמחות אחת, לימודי ארץ ישראל או ארכיאולוגיה.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תבחן הוועדה את התפתחותה והתקדמותה של תוכנית הלימודים, לרבות קליטת חברי סגל חדשים ומעקב אחר פעילותם המחקרית.