31/05/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד מאי 2019) להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה והסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה פיננסית למרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' צבי וינר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד מאי, 2019) להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה.
  3. להעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.A.) בלי תזה בכלכלה פיננסית.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה של התוכנית במסלול המחקרי ייבדקו רק עבודות התזה.
  5. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה."