23/05/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד מאי 2020) להעניק תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית למשך שלוש שנים דהיינו עד מאי 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".