29/05/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי 2021, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד מאי 2021.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח ובכלל זה מידת ההלימה בין רציונל התוכנית לבין הקורסים הנלמדים, סגל ההוראה, רשימות הקריאה וכן מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".