29/05/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי 2021, למכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלימודי ארץ ישראל

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ארנון גולן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלימודי ארץ ישראל לתקופה של שלוש שנים, עד מאי 2021.
  3. חידוש ההסמכה בעוד שלוש שנים יהיה תלוי בין היתר, בהתייצבות של תוכנית הלימודים מבחינת מספרי סטודנטים, סגל ההוראה והוספה של קורסי בחירה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".