21/05/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי 2022, למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) ללא תזה במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אורית אסרף בן-צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית אוהלו להעניק תואר שני ללא תזה "מוסמך בהוראה" (M.Teach) לתקופה של שלוש שנים עד מאי 2022.
3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת מל"ג מיום 22.7.2014 – החלטת מועצה מיום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".