21/05/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מאי 2022, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט בהתמחויות: משפט מסחרי עסקי ומשפט וחברה של המרכז האקדמי למשפט ועסקים

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
2. להעניק הסמכה זמנית למשך שלוש שנים, דהיינו עד מאי 2022, למרכז האקדמי למשפט ועסקים להעניק תואר שני ללא תזה ( M.A.) בלימודי משפט בהתמחויות: משפט מסחרי עסקי ומשפט וחברה.
3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".