07/03/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מרץ 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה למשך שלוש שנים דהיינו עד מרץ 2020.
  3. על מנת להרחיב את הידע הכללי של התלמידים, על המכללה להוסיף לקורסי הבחירה קורסים שאינם מתחום החינוך והקהילה ולוודא כי כל תלמיד ילמד לפחות קורס אחד שאינו מתחום החינוך והקהילה.
  4. על המכללה להקפיד כי סך כל התלמידים החריגים לרבות התלמידים שהתקבלו על תנאי אינו עולה על 10%.
  5. על המכללה להוסיף לתנאי המעבר משנה לשנה ולתנאים לסיום התואר, קבלת ציון 70 לפחות בסמינריונים.
  6. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".