07/03/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מרץ 2020, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בחינוך למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר שני ללא תזה (.M.A) בחינוך למשך שלוש שנים דהיינו עד מרץ 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.