20/03/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד מרץ 2021, למכללה האקדמית הרצוג ירושלים (מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ) להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אהרון קליימן וד"ר אפרים פודוקסיק על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הרצוג – ירושלים להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.A.) דו-חוגי באזרחות למסלול העל יסודי (ז'-י') לתקופה של שלוש שנים, עד מרץ 2021.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תבחן התפתחותה והתקדמותה של תוכנית הלימודים בנושאים השונים כמפורט בחוות דעת הסוקרים, תוך בדיקת הנושאים המפורטים בחוות דעתם של הסוקרים מיום 14.1.2018 ומיום 14.2.2018: סגל הוראה, סטודנטים, תנאי קבלה, ספי קבלה, בחינות בתוכנית הלימודים, מנגנוני ניהול בתוכנית ותכני קורסים. הסוקרים יתבקשו להגיש חוות דעת מסכמות למל"ג עד תום תקופת ההסמכה הזמנית כמפורט בסעיף 2 לעיל.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".