28/11/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד נובמבר 2020, להעניק תואר שני (LL.M.) עם וללא תזה במשפטים למרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מירי גור אריה על הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר 2020) את המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר שני עם וללא תזה (LL.M.) במשפטים.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח הוועדה. במסגרת בדיקה זו ייבחנו, בין היתר, עבודות תזה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".