12/11/19

הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד נובמבר 2022) למכללה האקדמית לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה חינוך לאורח חיים פעיל ובריא

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' יריב גרבר ופרופ' שירה זלבר-שגיא, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר 2022) את המכללה האקדמית לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ומספר דוגמאות לפרויקטי גמר.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.