12/11/19

הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד נובמבר 2022) להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע למכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יובל שחר (אוניברסיטת בן גוריון) ופרופ' עדי ערמוני (המכללה למינהל) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון ((B.Sc. במערכות מידע לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר 2022).
  3. לקראת תום מועד ההסמכה, תגיש המכללה דו"ח התקדמות ובו התייחסות להערות הסוקרים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".