13/11/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד נובמבר 2021, לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך במסלול רב-גילאי

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' שלמה בק ופרופ' שרגא פישרמן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך במסלול רב-גילאי, לתקופה של שלוש שנים, עד נובמבר 2021.
  3. בסוף שנה"ל תשע"ט המכללה תידרש להגיש דו"ח ביניים אודות תוכנית הלימודים ובכלל זה התייחסות להתקדמות החוג בנושא הדרוג האקדמי של סגל התוכנית.
  4. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים.
  5. הארכת  ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".