13/11/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד נובמבר 2021, להעניק תואר שני (M.S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים על עבודתו.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים עד נובמבר 2021, לתוכנית בעבודה סוציאלית תואר שני (M.S.W.) ללא תזה של המכללה האקדמית אשקלון.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את תוכנית הלימודים בהתייחס להערות שעלו בדוחות הסוקרים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"