16/11/21

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד נובמבר 2024, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לקיימות – חברה, סביבה, בריאות

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' ניר אוריון וד"ר דניאל מישורי, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר 2024) את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לקיימות: חברה, סביבה, בריאות.
  3. לקראת תום ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיכלול, בין היתר, התייחסות מפורטת לחוות דעתו הסופית של פרופ' ניר אוריון, ודוגמאות לפרויקטי גמר ועבודות סמינריוניות.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".