16/11/21

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד נובמבר 2024, למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה ובחינוך" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא בקשת המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי להעניק את התואר הראשון "בוגר בהוראה ובחינוך" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' זהבית גרוס וד"ר ירון גירש על חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי להעניק תואר ראשון "בוגר בחינוך ובהוראה" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית לשלוש שנים, עד נובמבר 2024.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית, לרבות מעקב אחר יישום התיקונים והעדכונים עליהם הצהירה המכללה בתגובה לחוות דעת הסוקרים. כמו-כן כתוכנית לימודים ייחודית עבור החברה הערבית, ולאור הנסיון שיצטבר בהפעלת התוכנית, תתבקש המכללה להתייחס לשאלה כיצד היא נערכה להמשך ההתפתחות האקדמית והמקצועית של התוכנית לאור מטרות התוכנית, יעדיה וחזונה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.07.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"