27/09/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2019, להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) במתכונת חד-חוגית בהוראת הנגינה בקבוצות למכללה האקדמית בגבעת וושינגטון.

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשותה של פרופ' מירה זכאי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח ועדת הבדיקה ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד ספטמבר 2019) להעניק תואר ראשון חד חוגי "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) בהוראת הנגינה בקבוצות למסלול הרב-גילאי (א'-י"ב).
  3. כתנאי להארכת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק שוב תוכנית הלימודים, לרבות סגל ההוראה והתאמתו ללמד הוראת הנגינה בקבוצות, תוכנית הלימודים והתאמתה להכשרת מורים להוראת הנגינה בקבוצות, פרופיל הסטודנטים, מנגנוני הניהול השונים לפיקוח על תוכנית הלימודים, המנגנונים שמקיימת המכללה להבטחת השמירה לאורך זמן על הרמה האקדמית הכללית של התוכנית כמו גם על המשך פיתוח התוכנית לאורך זמן, התשתיות הפיזיות שעומדות לרשות התוכנית, וכלל הנושאים שעלו מתוך דו"ח הוועדה.
  4. לבקש את ועדת הבדיקה להמשיך לעקוב אחר תוכנית הלימודים והתפתחותה, תוך בדיקת הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה ובמיוחד את שיעורי המתודיקה של הכלי בקבוצות ואת לימודי ההתנסות המעשית של הסטודנטים בתנאי אמת בבתי הספר. כמו כן, במסגרת עבודתה, תקיים הוועדה ביקורים תקופתיים תוך צפייה בשיעורים במסגרת התוכנית.
  5. לקראת כל סוף סמסטר א' ועד לתום תקופת ההסמכה, תגיש המכללה דיווח תקופתי אודות תוכנית הלימודים בפועל: תוכנית הלימודים וסגל ההוראה, סילבוסים של קורסים שהשתנו, קו"ח של סגל חדש שהצטרף לתוכנית, פרופיל הסטודנטים ומספרם, והתשתיות הפיזיות.
  6. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".