27/09/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2021, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה לאוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' שמואל כץ על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון ((B.Sc. בהנדסת תוכנה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד ספטמבר 2019.
  3. עד סוף תשע"ח, דהיינו יולי 2018, על האוניברסיטה לדווח על עמידתה בהמלצות הוועדה כפי שמופיעות בדו"ח המסכם לרבות גיוס חבר סגל ליבתי נוסף מליבת התחום של הנדסת תוכנה ועידוד הסטודנטים לעבודה בקבוצות.
  4. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".